Skip to content

Regulamin sklepu internetowego

www.projektsterylizacja.pl aktualny od 1 września 2020 r.

§1
Postanowienia wstępne 

 Sklep internetowy ProjektSterylizacja, dostępny pod adresem internetowym www.projektsterylizacja.pl, prowadzony jest przez KORA Medica sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-512, ul. Inżynierska 78a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000669779,  
NIP 586 231 62 12, REGON 366900830 

 Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania  
z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§2
Definicje

 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 Sprzedawca KORA Medica sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-512, ul. Inżynierska 78a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000669779,  NIP 586 231 62 12, REGON 366900830 
 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.projektsterylizacja.pl 
 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach w ramach Sklepu  
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia  
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów  
ze Sprzedawcą. 

 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,  
w szczególności ilości produktów. 

 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem  
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie  
się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§3
Kontakt ze Sklepem

 Adres Sprzedawcy: KORA Medica sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-512, ul. Inżynierska 78a,  

 Adres e-mail Sprzedawcy: kora@kora.pl 
 Numer telefonu Sprzedawcy: +48 604 428 168  
 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.45-15.45 w dni robocze. 

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 
a. urządzenie z dostępem do Internetu, 
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
c. włączona obsługa plików cookies. 

§5
Informacje ogólne

 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  
 Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  
 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane dane to adres e-mail oraz imię i nazwisko. 
 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:  
 wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 
 zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
 jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu); 
 kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”; 
 wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

 1. a. Odbiór osobisty dostępny pod adresemzgodnym ze złożonym zamówieniem. 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
  a. Wygodna i bezpieczna płatność elektroniczna Przelewy24 
  b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: KORA Medica sp. z o.o. SANTANDER BANK 97 1090 1102 0000 0001 3450 9615, w tytule imię i nazwisko. 

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 

§9
Wykonanie umowy sprzedaży

 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 W przypadku wyboru przez Klienta:  
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 
 

§10
Prawo odstąpienia od umowy

 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi. 
 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.  

§11
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
e.  W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§12
Reklamacje

 W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona 

 Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. 

 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych  
w Kodeksie cywilnym: 

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. 
  d. Żądać usunięcia wady. 
   Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §3 Regulaminu. 
   Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Inżynierska 78A/1; 81-512 Gdynia. 
   Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kora@kora.pl 
   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: a. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: b. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. 
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

§15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Dołącz do listy oczekującychPowiadomimy Cię, kiedy zwolnią się wolne miejsca na kurs lub kiedy zostanie ustalona nowa data kursu w tej samej lokalizacji