Skip to content

Program kursu

SKUTECZNOŚĆ PROCESÓW STERYLIZACJI TO ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI,  W KTÓRYM BARDZO WAŻNĄ ROLĘ SPEŁNIA ŚWIADOMY I WYEDUKOWANY PERSONEL. 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA 

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację kursu Technologia dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych wynosi 132 godziny dydaktyczne, w tym: 

 • zajęcia teoretyczne – 62 godziny,  
 • zajęcia praktyczne – 70 godzin dla jednego uczestnika.

Program zawiera wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia, który jest jego obowiązującym elementem. Osiągnięcie wskazanych umiejętności gwarantuje, że każdy absolwent kursu będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia szkolenia. 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie minimum średnie zatrudnione lub przygotowujące się do pracy w sterylizatorni, jak również zajmujące się dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków zawodowych, np. w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 • złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs, 
 • złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

CEL KSZTAŁCENIA 

Absolwent kursu samodzielnie przygotuje sterylne wyroby medyczne z zastosowaniem procedur związanych z technologią dezynfekcji i sterylizacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PLAN NAUCZANIA 

Lp. ModułLiczba godzin
IElementy psychologii i etyki8
IIWymagania sanitarne dla sterylizatorni centralnej i ambulatoryjnej3
IIIZasady bezpieczeństwa i higieny pracy w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych 
IVPodstawy mikrobiologii5
VInstrumentarium i sprzęt medyczny8
VIMycie i dezynfekcja 10
VIISterylizacja 24

 

 

Razem

 

 

62 

 

 

Zajęcia praktyczne 

Centralna Sterylizatornia 

70

 

Moduł I  

ELEMENTY PSYCHOLOGII I ETYKI 

 

CEL MODUŁU 

  

Realizacja modułu przygotuje uczestnika kursu do: 

 • komunikowania się w środowisku pracy, 
 • rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
 • rozwiązywania sytuacji stwarzających dylematy moralne. 

TREŚCI NAUCZANIA 

1.Człowiek w interakcji – komunikacja interpersonalna: 

 • procesy komunikowania się, 
 • aktywne słuchanie, 
 • rodzaje komunikacji interpersonalnej,  
 • zakłócenia w procesie komunikacji.  

2.Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem:  

 • stres i sytuacje trudne, 
 • reakcje i objawy stresu, 
 • metody i techniki radzenia sobie ze stresem. 

3.Etyka jako normatywna teoria powinności moralnej: 

 • prawa człowieka, poszanowanie godności osobowej i osobistej, 
 • etyczne aspekty podejmowania decyzji.  

 

Moduł II  

WYMAGANIA SANITARNE DLA STERYLIZATORNI CENTRALNEJ I AMBULATORYJNEJ  

CEL MODUŁU  

Uczestnik kursu scharakteryzuje wymagania jakim powinna odpowiadać pod względem formalnym i sanitarnym sterylizatornia centralna i ambulatoryjna.  

TREŚĆ NAUCZANIA   

 1. Układ architektoniczny sterylizatorni: 
 • wymagania budowlane, 
 • wymagania instalacyjne – wentylacji, mediów zasilających. 

2. Organizacja pracy w strefach i ruch pracowników między strefami. 

3. Postępowanie z wyrobami medycznymi i materiałami technologicznymi (wskaźniki, opakowania, dokumenty) w strefach sanitarnych sterylizatorni jako element zapobiegania zakażeniom. 

4. Uprawnienia pracowników obsługujących urządzenia znajdujące się w sterylizatorni. 

 

Moduł III  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W TECHNOLOGII DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH 

CEL MODUŁU  

Uczestnik kursu rozpozna zagrożenia występujące na stanowiskach pracy związanych  z dezynfekcją i sterylizacją oraz określi sposoby postępowania wobec zagrożeń. 

TREŚCI NAUCZANIA 

1.Czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania dezynfekcji i sterylizacji:  

 • czynniki fizyczne,  
 • substancje chemiczne,  
 • czynniki biologiczne. 

2.Metody ochrony przed zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy:   

 • szkolenie stanowiskowe, 
 • środki ochrony osobistej, 
 • zasady postępowania w obecności szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych  i biologicznych.  

3.Znaki ostrzegawcze i symbole określające kategorię zagrożenia.  

4.Regulacje prawne dotyczące czynników szkodliwych i ochrony przed ich wpływem. 

5.Postępowanie w przypadku: 

 • zakłucia, skaleczenia skażonym sprzętem, 
 • porażenia prądem, oparzenia i zatrucia,  
 • kontaktu układu oddechowego, oczu, błon śluzowych i skóry z substancjami chemicznymi, czynnikami fizycznymi i biologicznymi. 

6.Zgłaszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

7.Organa nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Straż Pożarna).  

 

Moduł IV  

PODSTAWY MIKROBIOLOGII  

CEL MODUŁU  

Uczestnik kursu scharakteryzuje drobnoustroje chorobotwórcze najczęściej wywołujące zakażenia szpitalne, określi ich zdolność do adaptacji w warunkach niekorzystnych oraz przedstawi metody ich zwalczania.  

TREŚCI NAUCZANIA 

1.Mikroorganizmy najczęściej występującew środowisku związanym z leczeniem pacjentów (bakterie, grzyby, wirusy, inne) i choroby przez nie wywołane.

2.Wrażliwość drobnoustrojów na czynniki fizyczne i chemiczne.

3. Czynniki wpływające na tworzenie oporności drobnoustrojów. 

4.Teoria procesów mikrobójczych (zahamowanie wzrostu, zabicie).

 

Moduł V 

INSTRUMENTARIUM I SPRZĘT MEDYCZNY  

CEL MODUŁU 

Uczestnik kursu scharakteryzuje instrumentarium i sprzęt medyczny oraz warunki  jego utrzymania w sprawności technicznej. 

TREŚCI NAUCZANIA   

1.Materiały stosowane do produkcji narzędzi i sprzętu medycznego: 

 • stopy metali, 
 • tworzywa sztuczne, 
 • elastomery, 
 • szkło, 
 • światłowody, 
 • gumy, 
 • inne. 

2.Podział narzędzi i sprzętu medycznego w zależności od sposobu i miejsca ichużycia.

3.Instrumenty o skomplikowanejgeometrii kształtów ibudowie (łączenie wielu materiałów w jednym wyrobie): 

 • narzędzia endoskopowe, 
 • narzędzia z napędem, 
 • narzędzia stomatologiczne, 
 • narzędzia składające się z kilku materiałów.  

4.Wpływ konstrukcji i materiałów na technologię przygotowania wyrobówsterylnych.

5.Demontaż i montażnarzędzi.

6.Kontrolasprawności.

7.Przyczyny uszkodzeń narzędzi.

8.Konserwacja.

9.Regeneracja.

 

Moduł VI   

MYCIE I DEZYNFEKCJA  

CEL MODUŁU 

Uczestnik kursu przeprowadzi mycie i dezynfekcję wyrobów medycznych  
z wykorzystaniem obowiązujących zasad i procedur.  

TREŚĆ NAUCZANIA 

1.Podstawy teoretyczne procesu dezynfekcji: 

 • definicje procesów dezynfekcji, 
 • znaczenie procesów dezynfekcji i czyszczenia prowadzonych wobec wyrobów medycznych, 
 • wpływ czynników fizycznych i chemicznych, na przeżywalność drobnoustrojów, 
 • skuteczność biobójcza środków dezynfekcyjnych,  
 • warunki uzyskania efektu biobójczego,  
 • poziomy dezynfekcji, 
 • kontrola procesów dezynfekcji. 

2.Metody i techniki procesów dezynfekcji wyrobów medycznych: 

 • dezynfekcja manualna: zanurzeniowa, przecieranie, zmywanie i wypełnianie, 
 • dezynfekcja maszynowa: termiczna i termiczno-chemiczna. 

3.Preparaty dezynfekcyjne:  

 • podział preparatów dezynfekcyjnych pod względem zawartości chemicznych substancji biobójczych, przeznaczenia i parametrów, 
 • zasady przygotowania i przechowywania roztworów, 
 • dobór preparatów do metody i techniki dezynfekcji,  
 • dobór parametrów dezynfekcji do rodzaju skażenia, 
 • kompatybilność materiałowa w dezynfekcji, 
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, 
 • normy omawiające problematykę dezynfekcji. 

4.Mycie i czyszczenie: 

 • mycie manualne, wyposażenie stanowisk mycia, warunki skuteczności, zasady pracy, 
 • mycie za pomocą maszyn ultradźwiękowych, budowa i mechanizm działania, zasady pracy, 
 • mycie i dezynfekcja w urządzeniach myjąco – dezynfekujących, budowa i mechanizm działania, zasady pracy, 
 • wymagania normatywne dla myjni-dezynfektorów i jakości procesów mycia maszynowego, 
 • kontrola skuteczności mycia.  

 

Moduł VII 

STERYLIZACJA  

CEL MODUŁU  

Uczestnik kursu przygotuje samodzielnie sterylne wyroby medyczne.  

TREŚCI NAUCZANIA 

1.Podstawy teoretyczne procesu sterylizacji:

 • definicja procesu sterylizacji, 
 • wymagania stawiane sterylizacji wyrobów medycznych, 
 • podstawy walidacji procesów sterylizacji, 
 • wymagania normatywne dla sterylizacji wyrobów medycznych. 

2.Przygotowanie wyrobów medycznych do sterylizacji:

 • kontrola czystości i sprawności technicznej wyrobów medycznych, 
 • kompletowanie zestawów, 
 • pakietowanie, 
 • wzory załadunku komory sterylizatora. 

3.Opakowania sterylizacyjne:

 • jednorazowego użycia  (budowa, właściwości, przeznaczenie, warunki prawidłowego stosowania), 
 • wielokrotnego użycia  (budowa, właściwości, przeznaczenie, warunki prawidłowego stosowania), 
 • wymagania normatywne dla opakowań sterylizacyjnych. 

4.Metody sterylizacji:

A. Sterylizacja nasyconą parą wodną:  

  • zasady budowy i pracy sterylizatorów (rodzaje autoklawów, zabezpieczenia, przyrządy pomiaru parametrów sterylizacji), 
  • parametry procesu,  
  • rodzaje procesów i zasady kwalifikacji wyrobów medycznych do procesów, 
  • normy dotyczące sterylizatorów parowych dużych i małych. 

B.  Sterylizacja tlenkiem etylenu: 

  • własności fizyko – chemiczne i toksyczne tlenku etylenu, 
  • rodzaje sterylizatorów, 
  • kwalifikacja sprzętu do sterylizacji, 
  • warunki skuteczności procesów, 
  • aeracja,  
  • normy dotyczące sterylizacji tlenkiem etylenu.  

C.  Niskotemperaturowa sterylizacja parowo – formaldehydowa: 

  • własności fizyko – chemiczne formaldehydu, 
  • rodzaje sterylizatorów, 
  • kwalifikacja sprzętu do sterylizacji, 
  • warunki skuteczności procesów, 
  • omówienie normy dotyczącej sterylizatorów na niskotemperaturową parę  z formaldehydem. 

D.   Sterylizacja nadtlenkiem wodoru: 

  • charakterystyka metody,  
  • rodzaje sterylizatorów (modele), 
  • kwalifikacja sprzętu do sterylizacji plazmowej, 
  • warunki skuteczności procesów. 

E.  Sterylizacja kwasem nadoctowym: 

  • charakterystyka metody,  
  • kwalifikacja sprzętu do sterylizacji,  
  • warunki skuteczności procesów. 

5.Kontrola procesów sterylizacji:

 • metody kontroli, 
 • rodzaje  wskaźników,  
 • interpretacja wyników kontroli,  
 • warunki oznakowania wyrobów znakiem „sterylne” (prawne i normatywne),  
 • systemy dokumentowania procesów sterylizacji,  
 • normy dotyczące wskaźników do kontroli sterylizacji.  

6.Przechowywanie wyrobów sterylnych 

 • warunki utrzymania jałowości,  
 • magazyn wyrobów sterylnych, 
 • terminy ważności po sterylizacyjnej wyrobów, 
 • transport wyrobów sterylnych, 
 • przechowywanie w miejscu użytkowania. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

CEL ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

Uczestnik kursu samodzielnie przygotuje sterylne wyroby medyczne. 

 

Dołącz do listy oczekującychPowiadomimy Cię, kiedy zwolnią się wolne miejsca na kurs lub kiedy zostanie ustalona nowa data kursu w tej samej lokalizacji